Kirkkoneuvosto

 

Seurakunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta johtaa kirkkovaltuuston valitsema kirkkoneuvosto. Kirkkolain määräyksen perusteella kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra. Kirkkoneuvoston toimikausi on kaksi vuotta ja siihen kuuluu Kuusamon seurakunnassa puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 7 jäsentä.

Kirkkoneuvoston puheenjohtaja on kirkkoherra Taina Manninen ja varapuheenjohtaja Arto Veteläinen.

 

Kirkkoneuvoston tehtäviä:

• johtaa seurakunnan hallintoa, taloutta ja omaisuudenhoitoa

• valmistelee kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat ja toimeenpanee päätökset

• päättää kirkollisista kirjoista kirkolliskokouksen määräämissä rajoissa

• valvoo seurakunnan etua

Kirkkoneuvoston kokoonpano 2023-2024.

Kirkkoherra Taina Manninen puheenjohtaja.

Jäsen

varajäsen

Linjakumpu Seppo vpj.

Kallunki Janne

Böök Kati

Norri Anne

Ervasti Heino

Hummasti Hannu-Pekka

Jormakka Laura

Nivala Kyllikki

Korhonen Päivi

Leinonen-Viinikka Tarja

Koskenkorva Ulla

Törmänen Lea

Määttä Taisto

Haarala Touko

Vanttaja Jouni

Ahonen Mikko

sulka

Kuusamon seurakunta tiedottaa: Kirkkoneuvoston myöntämät vuosittaiset avustukset

Kuusamon seurakunta myöntää vuosittain avustuksia paikallisille järjestöille, yhdistyksille ja yksittäisille tahoille/henkilöille näiden toimintaan. Avustusten myöntämisestä vastaa kirkkoneuvosto.

Jatkossa kirkkoneuvosto myöntää avustuksia vain kerran vuodessa tulevan vuoden toimintaan. Avustusten hakuaika on vuosittain 15.11.-15.12. Kirkkoneuvosto käsittelee määräajassa saapuneet asianmukaiset hakemukset tammikuussa ja avustukset maksetaan myönteisen päätöksen saaneille hakijoille tämän jälkeen. Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä, joten hakijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että hakemukset sisältävät vaaditut tiedot ja liitteet.

Avustusta voidaan myöntää Kirkkolain 15.luvun 1.§:n mukaan sellaisille tahoille, jotka tekevät yhteistyötä seurakunnan kanssa, tukevat jollain tapaa seurakunnan toimintaa tai muutoin edistävät toiminnassa kristillisen uskon periaatteita. Avustusta saaneiden tulee antaa seurakunnalle vuosittain selvitys siitä, miten toimintaan myönnetyt varat on käytetty.

Vuoden 2024 avustukset ovat haettavissa ajalla 15.11.-15.12.2023. Hakemukset osoitetaan kirkkoneuvostolle,  kuoreen merkintä "avustushakemus".  Toimistojen ollessa suljettuna hakemukset voi jättää kirkkoherranviraston oven vieressä olevaan postilaatikkoon.             Lisätietoja antaa kirkkoherra Taina Manninen p.050 310 5814.

 

Kirkkoneuvostolle osoitettujen avustushakemusten periaatteet

(Kirkkoneuvosto 10.10.2019, 109§)

1. Yhdistykset ja säätiöt sekä yksittäiset tahot/henkilöt voivat hakea toiminnalleen tukea

Kuusamon seurakunnan kirkkoneuvostolta. Hakemuksessa tulee käydä ilmi, miten

yhdistyksen tai järjestön toiminta toteuttaa seurakunnan ja kirkon toimintaa ja

päämääriä. Avustusta voidaan myöntää niille yhdistyksille ja järjestöille, jotka ovat

seurakunnan yhteistyötahoja. Avustusmäärärahojen myöntämistä ohjaa Kirkkolain

15.luku 1§ ”Seurakunnan ja seurakuntayhtymän varoja saadaan käyttää ainoastaan

niiden tehtävien toteuttamiseen”.

2. Avustuksia myönnetään kerran vuodessa tulevan toimintavuoden toimintaan. Hakuaika

on 15.11.-15.12. ja kirkkoneuvosto myöntää avustukset alkuvuodesta. Hakuajasta

ilmoitetaan seurakunnan internet-sivuilla ja kahdessa paikallislehdessä.

3. Yhdistysten, järjestöjen tai säätiöiden avustushakemuksista tulee selkeästi käydä ilmi

hakijan nimi, hakijan tehtävä/toiminta-ajatus, tulevan toimintavuoden talous- ja

toimintasuunnitelma, jäsenmäärä ja mihin tarkoitukseen ja paljonko avustusta haetaan.

Hakemuksessa on myös mainittava, onko hakija saanut aiemmin avustusta

seurakunnalta.

4. Muille kuin yhdistyksille haettavista avustuksista tulee käydä ilmi hakija, kenelle/keille

ja mihin tarkoitukseen ja paljonko toiminta-avustusta haetaan sekä mahdollinen

taloudellinen tilanne. Hakemuksessa on myös mainittava, onko aikaisemmin haettu tai

saatu avustusta seurakunnalta.

5. Seurakunnan myöntämistä avustuksista on avustusta saaneiden tahojen annettava

kirkkoneuvostolle vuosittain selvitys, josta ilmenee, että avustus on käytetty

myönnettyyn tarkoitukseen (Taloussääntö 25§).

6. Avustusta ei myönnetä jälkikäteen ja toteutettuun toimintaan.

7. Kirkkoneuvosto käsittelee vain määräaikana saapuneet hakemukset, joissa on

tarvittavat tiedot ja liitteet mukana. Puutteellisia hakemuksia ei huomioida